Chương trình giáo dục trải nghiệm được xây dựng dựa trên nội dung học tập mà học sinh được giảng dạy trên lớp đồng thời lồng ghép kiến thức mà các bạn học sinh quốc tế được trải nghiệm ở bậc học tương đương. Nội dung là các chủ đề về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội gắn liền với các vấn đề toàn cầu và các nội dung của giáo dục vì sự phát triển bền vững.

viVI